کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط حسن

ذوق مرگ


۲۱- پس چشیدن مرگ، چشیدن روح است، روح خدا: «چون یکی ازشما می میرد و دورش جمع می شوید خدا به او از همه شما نزدیکتر است.» قرآن کریم- «و اوست که مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج می کند.» قرآن-


۲۲- موت، ذوق الله است. و لذا در قرآن کریم، مرگ را سکران (مستی) بزرگ می یابیم. پس مرگ، بزرگترین رحمت خدا به بشر است و نشان ذوق او به آدمی که او را در بر می گیرد: در آن لحظه من به او (مرده) نزدیکترم! یعنی خداوند بواسطه نزدیک شدن به بنده ای او را از اسارت خاک می رهاند و بر عرصه حیات جاوید وارد می کند یعنی می میراند! و این ذوق و شوق خدا به بنده است و مرگ، حاصل نزدیک شدن خدا به بنده است و لذا هر بنده ای او را در لحظه ترک دنیا دیدار می کند به صورت گوناگونی بسته به کفر و ایمانش!


۲۳- چون خداوند، روحش را به بنده ای می چشاند بنده اش می میرد. برخی ....


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ۱۱۲۰


t.me/eshgvaerfan2





برچسب ها : شوق مرگ ، ترس از مرگ ، دمیدن روح ، دیدار خدا ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 17 تير 1396 توسط حسن

آیا دین ، عاقلانه است؟


وقتی می خواھیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می شویم و پس از دروغ گفتن ھم تا دم مرگ
نگران رسوا شدن آن ھستیم و آنگاه ھم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی سقوط می
کنیم و ھمه تلاشھای ما در نزد دیگران مھمل و مضحک و بی ارزش می شود . پس دروغگویی واقعاً بد و
امّ الفساد است زیرا عقل تجربی ما این امر را تصدیق می کند .
وقتی کسی را فریب داده و زنا می کنیم به طرزی جادویی به او مبتلا شده و به دامش می افتیم و
مجبوریم که خود را عاشق جلوه دھیم و در این دروغ بزرگ نیز مجبور به ریاکاری می شویم که یا مجبوریم
با او ازدواج کنیم که رابطه ای بر بدبینی و تھمت است و جھنّمی برپا می کند که در آن میسوزیم و یا اگر
فرار کنیم یاد و ابتلای این رابطه نا مشروع تا دم مرگ ما را دو شقّه می کند و آب خوش از گلوی ما پایین
نمی رود و دل ما ھرگز نمی تواند کسی را دوست بدارد و وفا کند. آیا چنین نیست ؟ پس براستی که زنا
کاری احمقانه و عذاب آور و نا حق است.
این دو تا از کبیره ھای گناه می باشد که از محرّمات ھمه مذاھب حقّه است که برخاسته از فطرت بشر
می باشد و ریشه در عقل و وجدان دارد که بطور اتوماتیک عمل می کند . مابقی امور ھم به ھمین ترتیب
است . پس اگر فقط طالب آسایش و سعادت و آرامش و عزّت در ھمین دنیا ھم باشیم و حیات پس از
مرگ و قیامت را ھم درک و تصدیق نکنیم باز ھم کفایت می کند که اھل دین باشیم . پس دینداری ، حکم
عقل است و عقل ھم وحی بدن است.
این از خاصیّت دنیوی دین . و امّا اگر طالب حیات ابدی باشیم که این ھم یک نیاز و عطش ذاتی بشر است
بھتر است که دین و معارف آن را ھم باور کنیم تا ھراس مرگ و نابودی از وجود ما برود تا در ھمین دنیا با
عزّت و آرامش بیشتری زیست کنیم. به عنوان یک مصلحت دنیوی ھر مصلحتی بھتر و آسانتر از دین
نیست . پس باور به آخرت و خدا و قیامت ھم یک باور کاملاً عقلانی و طبیعی است و براستی که آدمی از
راه عقل به دین وارد می شود به شرط این که عقل خود را تخطئه نکنیم و با آنصادق باشیم. پس ھر آدم
صادقی نمی تواند دین را طرد کند و لذا صدق نیز از اساس دین است. آنکه عاقل و صادق باشد خود به

خود اھل دین می شود . کفر محصول حماقت بشر است.


از کتاب " دائره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 75



برچسب ها : دین ، زنا ، دروغ ، ترس از مرگ ، عقل ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 12 تير 1396 توسط حسن

شیطان شناسی

(1)

بسیاری از ما می پنداریم که شیطان و وسوسه ھایش وحشتناک و غول آسا و سخیف و زننده است .

گویی شیطان چون لولو خرخره می باشد . در حالی که توصیف قرآن دربارۀ شیطان اتفاقاً بر عکس پندار

ماست و می فرماید که شیطان امیال و اعمالتان را برایتان زیبا و لطیف می سازد و شما را به آن مغرور

می کند و اتفاقاً شما را از فقر و نداری به وحشت می اندازد و بدین گونه در شما رخنه می کند . بقول

قرآن تنھا کالای شیطان برای انسان ھمان غرور است . و آدمی فقط از طریق زیبا سازی افکار و اعمال

زشت خود مغرور می شود . بنابر این واضح است که قدرت توجیه گری ما دربارۀ اعمال نادرست ھمان

حضور شیطان است .

شیطان در قلمرو منطق و ذھنیت ما از درب مفاھیمی چون عشق ، خدا ، سعادت ، پیشرفت ، علم ،

افتخار ، خدمت و قداستھا وارد می شود و بدینگونه است که میتواند فسق را عاشقانه سازد و خیانت را

لباس خدمت بپوشاند و بخل را تعبیر به غیرت نماید و.... پس یادمان باشد که رد پای شیطان رادر خود

شیفتگی ھا و افتخارات و قداستھا و عظمتھای خود بشناسیم و نه در حقارت ھا و بدبختیھا .


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 60



برچسب ها : وسوسه شیطان ، شیطان پرستی ، فقر ، ترس از مرگ ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 19 خرداد 1396 توسط حسن

مرگ- درمانی

پس از معرفت- درمانی که البته ویژۀ عقلاء می باشد که کمیاب ھستند مرگ – درمانی شیوۀ دیگری

است که ھر انسانی اگر بخواھد می تواند از آن برخوردار شود . یک انسان شدیداً بیمار و یا گرفتار اگر

براستی مرگ را در دلش بپذیرد و خود را برای آن آماده سازد چه بسا آن بیماری و یا گرفتاریش

برطرف می شود و یا لااقل عذابش از بین می رود زیرا آنچه که یک بیماری و یا گرفتاری را عذاب آور

می کند که از اصل آن مشکل، شاقه تر است جنگ با آن و عدم باور و تصدیق مرگ یا نابودی حاصل از

آن است .

یکی از اھداف ذاتی ھر بیماری و مشکلی آن است تا انسان را برای مرگ آماده سازد یعنی از

وابستگی به دنیا آزاد نماید پس اگر انسان به این رسالت ذاتی بیماری و گرفتاریش پاسخ گوید و

تسلیمش گردد یا ھر چه زودتر معالجه می شود و یا عذاب روحی حاصل از آن کاھش مییابد و یا ھر

چه سریعتر از دنیا میرود .

مرگ – درمانی یکی از ارکان دین و جنبه ای از دین درمانی است و این است که یاد مرگ یکی از

عبادات و ثوابھای بزرگ است . و در روایات دینی آمده است کسی که ھر روزه مرگ را یاد کند و قبر

خود را متصور شود و یا به زیارت قبور برود عذابھا از وی دور می شوند زیرا اساس ھمه عذابھا حاصل

ترس از شکست و مرگ و نیستی است .


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 167



برچسب ها : مرگ درمانی ، ترس از مرگ ، زیارت قبور ، شکست ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 17 ارديبهشت 1396 توسط حسن

درباره گناه از سخنان امام علی (ع)


اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .

دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .

ترس، بزرگترین گناھان است .

بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می دانی .

عمل کردن بر خلاف علم خویش، گناه کبیره است .

آنکه نادانسته گناه می کند از گناه بر کنار است و عذابی ندارد .

کسی که گناه را درک می کند بر آستانه رستگاری قرار دارد .

عقل موجب دوری از گناه است .

گناھکار رسوا کننده خویشتن است .

گناھی که تو را اندوھگین کند در نزد خدا بھتر از ثوابی است که تو را مغرور نماید .

سکوت بر گناه دیگران مشارکت در گناه است .

مردم بواسطه زیادی گناه است که از مرگ می ترسند .

ھیچ گناھی نیست الا در اطاعت از خویشتن .

جھل گناه است .

گناه موجب از بین رفتن عقل است .

آرزوھا کارگاه توجیه گناه ھستند .


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد ششم ص 27




برچسب ها : گناه ، توبه ، ترس از مرگ ، جهل ، افسردگی ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]