کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 18 مرداد 1397 توسط حسن

توافق زناشوئی


۶- سخت ترین موافقت ها در روابط بشری توافق زناشوئی است که امروزه تا سرحد محال رسیده است و لذا می رود که بنیاد این واجب ترین رابطه انسانی را برکند و بدینگونه هر توافقی را در جامعه ناممکن سازد زیرا همه موافقت های اجتماعی محصول موافقت زناشوئی است که هسته اولیه حیات اجتماعی می باشد. زیرا زن و شوهر با دهها نیاز حیاتی اگر نتوانند به توافق برسند هر وفاقی در جامعه ناممکن می شود!


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ۱۱۷۴


t.me/eshghvaezdevajبرچسب ها : تفاهم زن و شوهر ، روابط انسانی ، فروپاشی جامعه ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 11 مرداد 1397 توسط حسن

چند حکمت پسامدرن


رئیس جمھور محصول رأی مردم نیست بلکه رأی مردم محصول رئیس جمھور شدن کسی است که باید رئیس جمھور شود.


عجب نیست که عشق به نفرت انجامد عجب است که نفرت به عشق می انجامد.


نیازی که با ناز برآورده می شود بر نیاز می افزاید و متقابلاً بر ناز.


تفاھم متقابل زناشوئی یعنی باور کردن متقابل دروغھای ھمدیگر.


آنجا که عشقی نیست جدیّت آغاز می شود، یعنی جنگ .


ھیچ چیزی ھمچون ناز تبدیل به کینه نمی شود زیرا ھر که نیازش بیشتر است نازش بیشتر و لذا ناکامتر است.


وقتی که دیگر ھیچ ارزشی باقی نیست آدم لخت می شود: مدرنیزم!


عشق بازاری یعنی ناز کردن و ناز کشیدن برای نیاز.


دموکراسی یعنی تبدیل شاه به رأی از طریق تبلیغاتی که از ھر رأی گیرنده یک شاه خیالی می آفریند.

--------------------------------------------

حکمت جاوید:


آنکه دنیا را می طلبد به آن میرسد ولی بدستش نمی آید.


ھیچ چیزی بدست نمی آید ولی به دل می تواند آمد.


آنکه از نژاد رود به نزاد می رسد.


آنکه حق معلم را ادا نمی کند آموزه ھایش به او پشت می کند.


آنکه دوست را می فروشد تا دل دشمن بدست آورد دلش به اسارت دشمن در می آید.


آنکه حقی را ببیند و تصدیق نکند با آن به جنگ می آید و ھلاک می شود.


آنکه پولی را با فروش معنویتی بدست می آورد بواسطه آن پول دیوانه می شود.


آنکه از محبتی بر علیه صاحب محبت استفاده میکند به اسارت دشمنان محبت در می آید.


آنکه به معرفتش عمل نکند احمقی می شود.


آنکه دین را زینت کفر کند به خدمت کافران در می آید.


از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 54


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : جنگ ، دموکراسی ، تفاهم زناشوئی ، لختی ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 مرداد 1397 توسط حسن

قدرت تمکین زن


۲- تمکین بمعنای ممکن ساختن است. تمکین زن در زندگی که در قرآن کریم ذکر شده است نیز بمعنای ممکن ساختن رابطه زناشوئی است زیرا اگر زن نخواهد زندگی زناشوئی امکان پذیر نخواهد بود و لذا عدم تمکین یکی از علل اصلی طلاق در قوانین شرع است. زیرا زن دارای قدرت تمکین و امکان در زندگیست که خداوند به او اعطا نموده است که چنین نوع امکانی را به مرد نداده است و این کرامتی از جانب پروردگار است که متأسفانه بسیاری از زنان از آن سوء استفاده می کنند. این قدرت تمکین و ممکن ساختن زندگی زناشوئی در ازای ضعف جسمانی زن است تا تعادل را در رابطه برقرار سازد.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ۱۰۸۸


t.me/eshghvaezdevajبرچسب ها : تمکین زن ، ضعف زن ، قدرت زن ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 2 مرداد 1397 توسط حسن

یک دیوانه خانه عمومی


امروزه اگر از روزنه ای از بیرون نظری به اندرون اکثر زناشوئی ھای مدرن بیندازیم مواجه با یک دیوانه خانه کوچک و تمام عیار می شویم. دیوانه خانه ای واقعی و به معنای درست کلمه. که در آن زن یک دیو است و مرد ھم یک دیوانه یا دیو زده. زن یک بازیگر تمام اتوماتیک است و مرد ھم یک بازیچه ای که قادر نیست حتی لحظه ای از این بازی جنونی رھا شود. و اگر بچه ای ھم در میان باشد. بیچاره تا مدتھا بعنوان یک شاھد کنار گود این دیوانه خانه مات و مبھوت این رابطه است که اصلا چه میکنند و منظورشان چیست. منظور پدر و مادر خود را فقط در لحظاتی که می خواھند با فرزندشان روبرو شوند و او را نصیحت و تربیت کنند منطقی مییابد و بس. این بیچاره نمیداند که اوج این دیوانه خانه ھنگامی است که او یا خواب است و یا در خانه نیست. یعنی این نمایشی که او میبیند تازه منطقی ترین حالت آن است. بچه بیچاره تا مدتھا ھیچ نمی فھمد ولی بتدریج با قواعد این دیوانه خانه آشنا می شود ولی خود را به تجاھل می زند تا پدر و مادرش راحت باشند و اینقدر او را دنبال نخود سیاه نفرستند. ولی این تجاھل بسر می آید و بچه ھم بتدریج به عضویت این دیوانه خانه در میآید ولی از آنجا که حریف مناسبی نیست از این دیوانه خانه می گریزد و به دیوانه خانه بزرگتری که جامعه است پناه می برد. این دیوانه خانه بزرگ قابل تحملتر است زیرا بازیھا و جنونھایش قانونمند تر است ولی در عوض بسیار پیچیده تر. این بچه تا بتواند دیوانه قابل شود بارھا به نزد روانپزشک و مشاور برده می شود و بالاخره قواعد این جنون را پذیرا می شود ولی تصمیم می گیرد انتقام بگیرد و می گیرد.
از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 68


t.me/eshghvaezdevajبرچسب ها : تیمارستان ، دیوانه خانه ، تربیت ، روانپزشک ، زناشویی ، خانواده ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 22 تير 1397 توسط حسن

هویت جنسی زن


پس زنی که به هر نیتی قدر جنسی خود را قیمت نهاد ( هر قیمتی و در مبادله با هر چیز مادی و یا عاطفی و غیره ) در حقیقت شروع به فروختن هویت انسانی خود نموده است و به زبان دیگر گوهره هویت ویژه انسانی خود را حراج کرده است و لذا بواسطه هیچ چیز دیگری اعم از علم و هنر و دین و منصب و امثالهم قادر به خلق هویتی روحی برای خود نخواهد بود. چنین زنی بطرز جنون آسائی به سمت مردواری می رود و مقلد کور و کری از راه و روش مردان می شود و این همان عقیم شدگی هویت است. برای چنین زنی احکام اخلاقی تماماً خفت بار به نظر می رسد زیرا وی در نبردی تمام عیار بر علیه فطرت خویشتن به سر برده است و لذا... 


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب فلسفه وجودی زن ص ۲۲


https://t.me/eshghvaezdevajبرچسب ها : هویت جنسی زن ، عاطفه زنانه ، ارزش زن ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 تير 1397 توسط حسن

پایان مردانگی و زنانگی و دوستی: 


امروزه مرد هر چه که دارای اقتدار علمی و صنعتی و اقتصادی و سیاسی بیشتری می شود، از جانب زن، منفورتر می گردد و اگر کل دنیایش را یکجا به زنی بخشد آن زن قادر نیست که او را برای لحظه ای صمیمانه دوست بدارد و در آغوشش قرار یابد. تمام این جهان خواری و جنون و جنایات مرد برای این است که دیگر زنی حاضر نیست که در آغوشش قرار گیرد و دوستش بدارد حداکثر می تواند مرد را استمناء نماید و شهوتش را تخلیه کند آن هم فقط برای لحظاتی. و بلافاصله شهوت مرد، آتشین تر به وی هجوم می آورد و او را می سوزاند. به همین دلیل است که در چنین جهان مردانه ای که تماماً آغشته به عدم مردانگی است زن هم وادار می شود تا همچون هر کالای مردانه ای در همه جا در بازار آزاد حضور داشته باشد تا عطش شهوت مرد را در لحظه تخلیه نماید. این همان مردانگی است که به برون افکنده می شود و آنچه که باقی می ماند یک موجود پوچ و عقیم است. تمدن معاصر، تمدن عدم مردانگیست. و به معنای عامیانه اش تمدنی نامرد است. این نامردی را زن به خوبی می بیند و لذا حاضر نیست که دیگر زن باشد و نمی تواند که زن باشد. دیگر هیچ مردی قادر نیست تظاهر به مردانگی نماید. همانطور که زن هم قادر نیست تظاهر به زنانگی کند. این واقعه بایستی درک شود تا راه نجات پدید آید وگرنه هیچ ضمانتی نیست که این واقعه قلمرو نابودی نسل بشر نباشد و کل این تمدن نامرد را نابود نسازد همانطور که بارها در گذشته تاریخ، تمدنهای بزرگی به همین دلیل نامردیشان بدست خود بر افتاده اند.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب فلسفه وجودی مرد ص ۱۸برچسب ها : نامردی ، استمناء ، نفرت زنانه ، جنون و جنایت ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 17 تير 1397 توسط حسن

جنگ دائمی بین زن و شوهر


ولی نبردی که بین اراده زن و مرد در جریان است به این دلیل بی پایان و بغایت جدی است که هرگز هیچکدام از این دو اراده، موفق به بلعیدن کامل اراده مقابل خود نمی شود و بلکه در جریان این نبرد، هر دو اراده بسوی استهلاک و پوچی می رود ولی این استهلاک و پوچی هم پایان و غایتی ندارد و ابدی است. 


 جنگ زن و شوهر جنگی بی امان است که گاه با پنبه است و گاه با تیغ. گاه با بوسه است و گاه با کتک، گاه با " عزیزم " است و گاه با " ای بدکاره "! گاه در رختخواب است و گاه در طلاق. و این گمان باطلی است که حتی فرض کنیم که در طلاق هم این نبرد پایان می پذیرد حتی اگر هر یک از طرفین به ازدواج دومی تن در دهند. همسر دوم ادامه اولی است هم در واقعیت و هم در خیال. 


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب فلسفه وجودی زن ص ۱۳برچسب ها : ازدواج مجدد ، همسر دوم ، طلاق ، بوسه ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 24 خرداد 1397 توسط حسن

عشق اول و دوم و سوم


باید دانست که عشق اول عشق جنسی است به جنس مخالف. ولی عشق دوم که اجر توبه از فسق حاصل از عشق اول است عشق عرفانی به یک اهل حق است به مثابه پیر و امام طریقت! و اخلاق و مذهبش اطاعت بی چون و چراست. ولی عشق سوم عشق الهی و حاصل لقای جمال حق است در درجه ای از تجلی.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب مبانی روانشناسی عرفانی ص ۲۱برچسب ها : عشق جنسی ، عشق عرفانی ، عشق الهی ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 23 خرداد 1397 توسط حسن

ظهور روح الله از بشر


۱۴- و در آخرالزمان که عرصه ظهور روح الله از بشر است بایستی زنان و مادران، ناز زنانگی و پرستیده شدن مادری را از خود بر اندازند تا لایق روح الله شوند وگرنه خصم جان خود شده و رحِم رحمت را از خود بر می کنند و عقیم و پوچ می گردند.


۱۵- و پدران و مردان نیز بایستی عورت پرستی و عورت سالاری را از خود بر اندازند تا به زایش روح از خویشتن نائل آیند: پدری که می زاید! و این الحاق به امیت وجود است! 


۱۶ - 


۱۷- « ای جماعت انس وجن، اگر می توانید از اقطار زمین و آسمان خارج شوید ولی نمی توانید مگر به یاری سلطان!» رحمن ۳۳- و این راه نجات از هلاکت بچه ننه است! ...
استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد سوم ص ۵۶۴

برچسب ها : نجات در آخرالزمان ، ظهور مسیح ، ناز زنانگی ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 21 خرداد 1397 توسط حسن

حق طلاق


همانطور که قبلاً نیز نشان داده ایم حتی در جبری ترین ازدواج ها هم انتخاب در نزد زن است چه در تن در دادن به رابطه جنسی و چه در ادامه زندگی زناشوئی و چه در طلاق. در اینجا مرد سالارانه ترین قوانین مدنی هم در عمل عاجز می ماند. زن اگر قلباً میل به ادامه زندگی زناشوئی نداشته باشد علیرغم هر قانون و عرفی مرد را به طرز بغایت هنرمندانه ای وادار به طلاق می کند و اگر هم قلباً مایل به ادامه زندگی باشد حتی ده هوو را هم پذیرا می شود و این نکته ای بغایت دقیق است که بشر منطقی امروزه از حس و درک و باورش بکلی غافل شده است و به همین دلیل بازیچه حقوق مدنی گردیده و به دنبال شعارهای بی نتیجه و مضحکی به راه افتاده است : حقوق برابری زن و مرد، حق طلاق، حق سقط جنین،حق اشتغال و امثالهم.  


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب فلسفه وجودی زن ص ۱۹برچسب ها : حق طلاق ، سقط جنین ، حقوق زن ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سایت تفریحی خبری خشکشویی آنلاین غرفه سازی طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]