کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 9 مهر 1394 توسط حسن

دائرةالمعارف عرفاني

۱ – کتاب دایره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

۲ – کتاب دایره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

۳ – کتاب دایره المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

۴ – کتاب دایره المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

۵ – کتاب دایره المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

۶ – کتاب دایره المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)

 

اقتصاد – جامعه – سیاست – فرهنگ

اسرار واذکار

۱ – کتاب مبانی ریاضیات عرفانی (فلسفه اعداد)  - ۱۳۷۱

۲ – کتاب الممنوع (ام الکتاب) - ۱۳۷۲

۳ – کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

۴ – کتاب دعای عرفه آخرالزمان - ۱۳۸۳

۵ – کتاب سرّ واژه (کندوکاوی درذات زبان بشری) - ۱۳۸۳ (The Secret of Word)

۶ – کتاب سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

۷- کتاب مصاحبه ای با آدمها (کشکول من) - ۱۳۸۷

۸ – کتاب تأویل ترجمه فارسی دعای سحرامام محمد باقر (ع) - ۱۳۸۹ (The dawn worship)

۹ – کتاب اسمای الهی (فلسفه تسبیح) - ۱۳۸۹ (The Names of God)

۱۰ – کتاب جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) - ۱۳۹۰ (The great armor worship)

۱۱ – کتاب ذکر(روش شناسی ‌قرآن درخلق جدید انسان) - ۱۳۹۲ (Eternal Now)


معرفت شناسی – هستی شناسی

۱ – کتاب شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

۲ – کتاب پدیده شناسی ‌ذهن (شناخت شناسی ‌شیعی) -  ۱۳۸۷ (Phenomenology of mind)

۳ – کتاب معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) - ۱۳۸۷ (Logology)

۴ – کتاب نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) - ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

۵ – کتاب چشم خدا (هستی‌شناسی ‌شهودی) - ۱۳۸۸ (Gods Eye)

۶ – کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

۷ – کتاب نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

۸ – کتاب توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)


ترجمه ها

۱ – کتاب غزلی زدگرسو (ترجمه برگزیده ادگاردآلن پو) - 1377Edgar Alan Poe)  )

۲ – کتاب حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری ازگابریل مارسل) -1377 Presence & immortality) )

۳ – کتاب پدیده شناسی ‌ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری ازپل تیلیخ) - ۱۳۷۷ (Dynamism of Faith)

۴ – کتاب من و تو (ترجمه اثری از مارتین پوپر) - ۱۳۷۸

۵ – کتاب پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورای طبیعت – ترجمه اثری ازمارتین) - ۱۳۷۸ (Martin Heidegger, The End of Philosophy)

انسان شناسی عرفانی

۱ – کتاب مادیت آدمی - ۱۳۷۶

۲ – کتاب کاتاچوو (بازی کودکانه) (پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر) - ۱۳۷۷

۳ – کتاب اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) - ۱۳۷۸

۴ – کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

۵ – کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

 

علم – حکمت – فلسفه

۱ – کتاب حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -  ۱۳۷۲

۲ – کتاب هزارلب الباب (سخنان قصار حضرت علی (ع)٫ گلچینی ازنهج البلاغه٫غررالحکم) - ۱۳۷۵-۱۳۷۶

۳ – کتاب یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

۴ – کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵ – کتاب علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی - ۱۳۸۶

۶ – کتاب فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

۷ – کتاب حکمت نوری (اشراق) - ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸ – کتاب حق و باطل - ۱۳۸۷

۹ – کتاب بارانداز حکمت - ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۱۰ – کتاب حکمت امامیه - ۱۳۸۹

۱۱ – کتاب انوار حکمت نبوی, سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص) - ۱۳۸۹

۱۲ – کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) - ۱۳۹۲

۱۳ – کتاب عقل الهی - ۱۳۹۲ (Divine of wisdom)

۱۴ – کتاب سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵ – کتاب حدیث وجود - ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶ – کتاب دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology)

۱۷ – کتاب دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

۱۸ – کتاب علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

عشق وعرفان

۱ – کتاب معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

۲ – کتاب عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

۳ – کتاب حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

۴ – کتاب مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکترعلی ‌اکبر خانجانی) - ۱۳۸۸

۵ – کتاب محبت نامه - ۱۳۸۹

۶ – کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) - ۱۳۸۸

۶ – کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) - ۱۳۸۸

۶ – کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) - ۱۳۸۸

۷ – کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۸ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

۹ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

۱۰ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۱ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۲ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

۱۳ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

۱۴ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

۱۵ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

۱۶ – کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

پدیده شناسی

۱ – کتاب کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 1)

۲ – کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)  - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 2)

۳ – کتاب کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 3)

 ۴ – کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن  - ۱۳۷۷) (The Principle of Principles 4)

۵ – کتاب فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) - ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۶ – کتاب حقیقت چیست - 1379What Is the Truth) )

۷ – کتاب معمای آزادی  - ۱۳۷۹

۸ – کتاب محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۹ – کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

۱۰ – کتاب فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

۱۱ – کتاب پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

۱۲ – کتاب پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

 

اخلاق – شریعت – تربیت

۱ – کتاب چه باید کرد (دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان) - ۱۳۷۹

۲ – خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳ – کتاب اسرار صلوة (فلسفه نیایش) - ۱۳۸۷

۴ – کتاب عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

۵ – کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

مکاتب و مذاهب

۱ – کتاب امامیه و مذهب اسماعیلیه - ۱۳۸۳

۲ – کتاب درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۳ – کتاب شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

۴ – کتاب کتاب چیزها (فلسفه وجودی اسلام) - ۱۳۷۰

 

جهان بینی توحیدی (جهان شناسی)

۱ – کتاب فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

۲ – کتاب پدیده شناسی ‌توحیدی - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Oneness)

 

اشعار عرفانی

۱ – کتاب غزل هستی - ۱۳۶۳

۲ – کتاب غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵

۳ – کتاب چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

 

آخرالزمان و قیامت

۱ – کتاب گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) - ۱۳۷۱

۲ – کتاب قرآن الساعه (تفسیر، تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) - ۱۳۷۵

۳ – کتاب جانشین خدا - ۱۳۷۶

۴ – کتاب افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۵ – کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) - ۱۳۸۳

۶ – کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۷ – کتاب متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

۸ – کتاب قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) - ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۹ – کتاب کلمة الله ( تعین کلمةالله در آخرالزمان) - ۱۳۹۲ (The word of allah)

۱۰ – کتاب معاد ( وعده خدا با خلق) - ۱۳۹۲ (Resurrection)

۱۱ – کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

 

تفسیر و معارف قرآنی

۱ – کتاب عین الیقین (تفسیرعینی آیات محکمات قرآن) - ۱۳۷۶

۲ – کتاب پدیده شناسی ‌قرآنی- ۱۳۸۷ (Quranic Phenomenology)

۳ – کتاب قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) - ۱۳۸۸ (Persian Quran)

دانلود ، دانلود رایگان ، زن ، مشکلات زن ، روح ، خودشناسی ، غریزه ، اخلاق ، درمان ، بیماری ، خدا ، امام ، عشق ، گناه ، حقوق ، دوست ، محبت ، حکومت ،

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
ساخت وبلاگ جهت نمایش بک لینک و بنر شما در 10 هزار وبلاگ آرام بلاگ با قیمت مناسب از طریق تلگرام در تماس باشید 09397907133
بستن تبلیغات [x]